Ako nakupovať?

1. Vloženie tovaru do košíka

V ľavej časti stránky nájdete menu so zoznamom všetkých kategórií ponúkaných tovarov. Vyberte si požadovanú kategóriu, nalistujte tovar, o ktorý máte záujem a kliknutím naň zobrazte detail. Na stránke s detailom vybraného tovaru nájdete tlačítko "Vložiť do košíka", ktorým pridáte vybraný tovar do svojho nákupného košíka.
V košíku môžete mať naraz ľubovoľne veľa tovarov.

2. Odoslanie košíka 1. krok - Vymazanie tovaru, zmena počtu tovarov

Po kliknutí na odkaz "Košík" v hornej lište, alebo na prehľad košíka v pravej hornej časti stránky, sa zobrazí detail Vášho nákupu - všetky tovary, ich počty a ceny.
V tomto kroku môžte meniť počty zakúpených tovarov - do kolonky napíšete želaný počet kusov a kliknete na tlačítko "Aktualizovať".

3. Odoslanie košíka 2. krok - Kontaktné údaje

Po dokončení prvého kroku odoslania nákupného košíku, prejdete kliknutím na "Krok 2" k vyplneniu kontaktných údajov objednávky. Položky označené hviezdičkou sú povinné. Na adresu, ktorú vyplníte, bude odoslaná dobierka. V tomto kroku môžte do políčka "Poznámka" napísať odkaz, ktorý si prečíta predávajúci.
Ak chcete vo svojej objednávke ešte niečo upraviť, môžte sa vrátiť späť na krok 1.
Keď už ste svoju objednávku dokončili, kliknutím na "Odoslať objednávku" ju odošlete systému. V prípade nevyplnených povinných údajov Vám objednávku systém vráti na doplnenie chýbajúcich údajov. Ak je objednávka kompletná, systém Vás oboznámi o úspešnom nákupe.

4. Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky vám bude automaticky doručený e-mail s potvrdením objednávky

5. Zrušenie objednávky

Nakoľko objednávky vybavujeme čo najskôr, najpozdejšie však do nasledujúceho pracovného dňa, je možné zrušiť objednávku len pred jej prebratím predávajúcim. To znamená, že ak ste sa rozhodli Vašu objednávku zrušiť krátko po jej odoslaní, stačí ak pošlete e-mail so žiadosťou o zrušenie na adresu bekamotosro@gmail.com  Uveďte všetky objednané tovary, ktoré chcete zrušiť, a tiež kontaktné údaje, s ktorými ste objednávku odoslali.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a zároveň vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Odstúpiť môže spotrebiteľ tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to v písomnej forme na emailovú adresu bekamotosro@gmail.com Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť predávajúcemu, v neporušenom stave. Tovar, prosíme, posielajte doporučene. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku.

7. Poštovné a balné

Objednaný tovar Vám zašleme prepravnou spoločnosťou DPD . Poštovné a balné účtujeme 8 EUR.

8. Dodacia lehota

Pre tovary, ktoré sú momentálne na sklade, je dodacia lehota 1 pracovný deň. U ostatných tovarov je to do 7 pracovných dní.

9. Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe na našu adresu. Náklady spojené s výmenou hradí v plnej výške kupujúci.

10. Reklamácie a záruka

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.V prípade vadného tovaru prosíme kontaktovať predajcu, následne budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru na adresu: BEKA MOTO s.r.o, Hlavná 77, Topoľčianky 95193. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom objednávateľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude objednávateľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku rozhodne prevádzkovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Tovar musí byť zaslaný kompletne spolu s príslušenstvom.K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, prípadne záručný list). Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

11. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

 

 

ZÁRUČNÝ LIST A PODMIENKY

Na uvedený výrobok poskytuje predávajúci záruku 2 roky od dátumu predaja (alebo od dátumu  vystavenia Technického preukazu predávajúcemu) kupujúcemu - konečnému užívateľovi. Reklamáciu je nutné uplatniť bez odkladov v zmysle Občianskeho zákonníka. V prípade uplatnenia reklamácie podnikateľským subjektom je bremeno v 7.-24. mesiaci záručnej doby na spotrebiteľovi. Stanovisko k reklamácii a prípadné odstránenie uznanej vady bude prevedené do 30 dní.

Záruka sa vzťahuje na vady spôsobené vadami materiálu alebo výrobnou vadou výrobku. Nárok na záruku je možné uplatniť po predložení tohto záručného listu a originálu kúpneho dokladu ( faktúra, účtenka) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Predávajúci nezodpovedá za závady spôsobené mechanickým poškodením či iným nešetrným alebo nesprávnym používaním ( prekračovaním stanovenej maximálnej rýchlosti, používaním oleja inej kvalitatívnej triedy ako je ustanovené v príručke, používanie tovatu v rozpore s návodom výrobcu), zanedbanou údržbou (napr .nedodržanie povinných servisných prehliadok, používaním neoriginálnych náhradných dielov), inými udalosťami (živelnou pohromou, haváriou), bol výrobok kupujúcim pozmenení oproti stavu v akom bol navrhnutý a homologizovaný alebo bol prevedený zákrok neautorizovaným servisom či inými osobami.

Záruka sa tiež nevsťahuje na časti podliehajúce opotrebeniu napr. ( sviečky, filtre, obloženie brzd a spojky, valčeky variátoru, remeň variátoru, pryžové časti, pneumatiky, žiarovky, lanká, alarmy a akumulátory, atd.) a časti vykazujúce nadmerne opotrebenie v dôsledku nesprávneho užívania výrobku či neprevedenie bežnej údržby( doťahovanie šróbou a matic, napnutie článkovej reťazi, čistenie karborátora a vzduchového filtru, zoradenie vôle ovládacích prvkov a pod.)

Z dôvodu urobenia záručného servisu je nutné tovar dopraviť ihneď po zistení závady do autorizovaného servisu na náklady majiteľa. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najpozdejšie do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia do servisu. Ak vyžaduje reklamácia prejednanie s výrobcom bude vybavená najpozdejšie do 60 kalendárnych dni od jeho doručenia.

Tento záručny list ma informovať o podmienkach záruky a záručnej dobe podľa Občianského zákonníka voči nepodnikateľskym subjektom. Podmienky záruky a záručnej dobe podľa obchodného zákonníka voči podnikateľským subjektom sa stanovuje na 6 mesiacou zo strany dovozcu.