Ochrana osobných údajov

 
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ : BEKAMOTO s.r.o
Hlavná 77, Topoľčianky 951 93
IČO: 47782978 I
Vážený zákazník,
Ochrana osobných údajov našich zákazníkov, je jednou z hlavných priorít
prevádzkovateľa internetového obchodu BEKAMOTO s.r.o.
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením EU 2016/679 a zákonom
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje ( ďalej len OÚ) sú spracúvané za týmito účelmi :.....................
1.vybavenie Vašej objednávky tovaru : povinné údaje : meno, priezvisko, adresa
odberateľa, doručovacia adresa ( ak je iná ako adresa odberateľa), číslo účtu
( v prípade platby cez účet, alebo vybavenia reklamácie ), telefonický kontakt,
mailová adresa
2. posielanie newslettera : povinný údaj: mailová adresa
3. zaradenie do vernostného programu : povinné údaje: meno, priezvisko, adresa,
telefonický kontakt, mailová adresa
Na každý účel spracúvania Vašich OÚ udeľujete svoj súhlas zvlášť......................
Súhlas na každý z troch vyššie uvedených účelov udeľujte kliknutím na okienka pod
objednávkovým formulárom.
Akú dlhú dobu sú OU uchovávané? .................
Doba uchovávania
Osobné údaje, na uchovávanie ktorých ste poskytli súhlas, sú uložené v databáze
BEKAMOTO s.r.o. po dobu trvania súhlasu maximálne však 5 rokov. Máte právo svoj
súhlas kedykoľvek odvolať, vtedy prestaneme Vaše osobné údaje spracúvať hneď,
výnimkou sú údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu.
Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri objednávke uchovávame počas doby vybavenia
objednávky a v zákonom stanovenej lehote na vybavenie reklamácie.
Údaje na faktúrach a účtovných dokumentoch sú uchovávané v súlade s platnými
účtovnými a daňovými zákonmi a v rozsahu stanovenom týmito zákonmi . Po
uplynutí zákonom stanovej lehoty na uchovávanie dokumentov s údajmi , sú tieto
bezodkladne vymazané z databázy a papierové dokumenty bezpečným spôsobom
skartované.
Vaše práva v súvislosti so spracúvaním OÚ..........................................................
Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa – správcu osobných údajov
BEKAMOTO s.r.o., kde Vám budú poskytnuté informácie o tom aké údaje o Vás
prevádzkovateľ spracúva a máte právo na ich aktualizáciu a opravu. Ďalej máte
právo na obmedzenie ich spracúvania a na ich výmaz. Ďalšími právami sú uplatnenie
námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a právo na
prenositeľnosť údajov. Prevádzkovateľ BEKAMOTO s.r.o. profilovanie
a automatizované rozhodovanie nevyužíva.
Vaše práva upravuje § 21 až § 28 zákona o ochrane osobných údajov a môžete si
ich uplatniť na dole uvedených kontaktoch prevádzkovateľa BEKAMOTO s.r.o.
S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Posielanie OÚ tretím osobám......................................................................................
Vaše osobné údaje, ktoré sú zobrazené na faktúre za tovar, sú posielané za
účelom plnenia zákonných povinností týmto tretím osobám
1. EKONSERVIS ZM, s.r.o., Hviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce
IČO : 44084731- vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky
Zmluvná spolupráca za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č.
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve a daňových povinností.
2. Súdy a exekútori – spolupráca za účelom vymáhania prípadných pohľadávok
Kontakt:
BEKAMOTO s.r.o.
Vedúca predajne: Eva Belicová
Tel.: 0918037844
email: bekamotosro@gmail.com
 
súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom posielania newslettera
súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia do
vernostného programu
Spracovanie osobných údajov